Modelzone.nl - De ontmoetingsplaats voor modellen, fotografen, visagisten en ontwerpers
Inloggen Info Registreren!


Averteren op www.modelzone.nl
Modelzone voorwaarden adverteren
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van Modelzone.nl voor het adverteren op www.modelzone.nl.

Overeenkomst
Er is sprake van een overeenkomst wanneer een offerte van Modelzone.nl is ondertekend door de adverteerder. Voor uitgebrachte offertes geldt een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Tarieven en prijzen
Modelzone.nl is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verhogen of te verlagen. De tarieven zijn geldig tot de op de tariefkaart genoemde datum. Contracten en offertes na de genoemde datum worden met de nieuwe tarieven uitgevoerd.
Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Modelzone.nl is gerechtigd BTW-wijzigingen aan de adverteerder door te berekenen. Erkende mediabureaus hebben recht op 15% bureaukorting. Voorwaarde is dat de betaling via het mediabureau verloopt.

Exclusiviteit
Modelzone.nl zegt geen exclusiviteit toe. Tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken.

Aanleveren materiaal
Voor het succesvol adverteren gelden de volgende afspraken voor de aanlevering van advertentiemateriaal:
- Het materiaal dient minimaal twee werkdagen voor aanvang van het contract aangeleverd te zijn.
- Aanlevering is per e-mail bij de afdeling Traffic.
- Het aangeleverde materiaal voldoet aan de aanleverspecificatie zoals vermeld op de website.

Indien deze afspraken niet worden nagekomen is Modelzone.nl niet verantwoordelijk voor vertraging bij de plaatsing van de advertentie. Middels de overeenkomst is de adverteerder/reclamebemiddelaar verplicht zich aan het afgesloten contract te houden.

Weigering van advertenties
Modelzone.nl is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten. Hieraan kunnen geen schadeverplichtingen ontleend worden. Deze bevoegdheid geldt ook voor advertentiecontracten die in uitvoering zijn. Modelzone.nl behoudt zich tevens het recht om tekst en vorm van advertenties, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Modelzone.nl hanteert de IAB Guidelines.

Aansprakelijkheid
Uitsluitend in het geval van grove schuld en/of opzet is Modelzone.nl aansprakelijk voor schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. De aansprakelijkheid beperkt zich tot de hoogte van de factuurwaarde voor dat onderdeel. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Advertenties behoren na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaal plaatsingen is Modelzone.nl uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste maar wel voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven. De adverteerder of reclamebemiddelaar vrijwaart Modelzone.nl voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de adverteerder of reclamebemiddelaar opgegeven advertenties en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties verwijzen.

Betaling
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Campagnes worden pas gestart nadat de betaling is ontvangen.

Niet of niet tijdige betaling
Bij niet of niet tijdige betaling komen alle extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder extra kosten wordt verstaan: gerechtelijke proces- en executiekosten, wettelijke rente en de buitengerechtelijke inningskosten. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 300,- en € 25,- registratiekosten.

Home | Zoeken | Casting | Forums | Krabbels | Info | Adverteren | Registreren!

© 1998 - 2018 https://modelzone.nl. All Rights Reserved.

Voorwaarden | Privacy | Wachtwoord vergeten?